Khai mạc kỳ họp thứ hai, HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

30-07-2021 14:38

 Kỳ họp đã thông qua các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu và dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo giám sát và thẩm tra của ban Kinh tế - xã hội; báo cáo giám sát và thẩm tra của Ban Pháp chế; báo cáo của Thường trực Uỷ ban MTTQ phường về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021.

     Trong 6 tháng đầu năm phường Cam Giá, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự quản lý điều hành của UBND, công tác phối hợp của Mặt trận, đoàn thể, tổ dân phố, cùng với sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ và nhân dân đã thực hiện đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2 HĐND phường khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 6.200/10.300 tỷ đồng = 60,2% kế hoạch, tăng 11,8 % so với cùng kỳ năm 2020.

2. Sản xuất nông nghiệp:

Sản lượng lương thực có hạt đạt:  1261,6 tấn/2022,5 tấn =  62,4 % kế hoạch, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2020.

3. Thu, chi  ngân sách:

- Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 2.621.877.227 đồng/3.120 triệu = 84,03% kế hoạch, tăng 81,1 % so với cùng kỳ năm 2020.

- Thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 7.307.318.947 đồng /9.505.527.194 đồng =  76,87 %  kế hoạch.

- Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 4.096.822.822 đồng/9.505.527.194 đồng = 43,1 %  kế hoạch.

Thu tiền làm đường của các đơn vị, tổ chức và cá nhân  trên địa bàn phường năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 là 3.291.140.000 đồng/3.897.000.000 đồng = 84,45% kế hoạch (trong đó: Nhân dân đóng góp: 2.710.630.000 đồng; các tổ chức, đơn vị: 580.510.000 đồng).

Thu vận động nhân dân đóng góp các loại quỹ năm 2021, với số tiền là 242.330.000 đồng;

4. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, phạm pháp hình sự xảy ra 3 vụ.

5. Chỉ tiêu giao quân:  10/10 thanh niên = 100% kế hoạch

6. Số trẻ sinh 6 tháng đầu năm là 56 trẻ, tăng 14 trẻ so với cùng kỳ năm 2020; có 02 trường hợp sinh con thứ 3, giảm 02 trẻ so với cùng kỳ năm 2020.

7. Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và đơn thư kiến nghị của công dân.

8. Cai nghiện ma túy cho 11/15 trường hợp = 73,3% kế hoạch.

9. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn phường Cam Giá.

 

 Tại kỳ họp các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tập trung triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo rà soát, bổ sung các giải pháp cụ thể, thiết thực, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra  theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cam Giá lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Tập trung các nguồn lực của địa phương phối hợp với các nhà thầu để xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường trục liên tổ phường Cam Giá. Phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trước 31/12/2021.

3. Triển khai các giải pháp, biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước; rà soát, quản lý chặt chẽ, tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước; thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

4. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, chú trọng công tác cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa, y tế và giáo dục, đào tạo.

5. Tiếp tục tăng cường triển khai công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

6. Tiếp tục củng cố Quốc phòng quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. Xây dựng phương án bảo vệ  đảm bảo an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn của đất nước, Tỉnh, Thành phố.

7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

8. Tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, triệt để các biện pháp phòng chống, chống dịch Covid 19.

9. Xây dựng các Kế hoạch thực hiện các Đề án về phát triến kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

10. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của phường để tạo đồng thuận xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.PHƯỜNG CAM GIÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đường Lưu Nhân Chú, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Cam Giá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3832.544
  • camgia@thainguyencity.gov.vn