Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thái Nguyên

04-05-2021 10:53

 

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 30 thành viên và Tổ giúp việc gồm 8 thành viên. Nhiệm vụ và chế độ thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên giúp việc Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng Ban Thường trực; các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ chuyên viên giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban Thường trực sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo PCI tỉnh do ngân sách nhà nước cấp theo dự toán hàng năm của Cơ quan thường trực giúp việc, các nguồn hỗ trợ và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban.

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Phòng DVHCC
Thainguyen.gov.vn

PHƯỜNG CAM GIÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đường Lưu Nhân Chú, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Cam Giá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3832.544
  • camgia@thainguyencity.gov.vn