Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 8 năm 2021

04-08-2021 10:00

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, UBND phường Cam Giá thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường như sau:

I. Tiếp công dân định kỳ:

1. Thời gian:

* Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút.

* Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút.

(Có lịch cụ thể kèm theo)

2. Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, Trụ sở HĐND&UBND phường Cam Giá.

II. Tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở và ngoài Trụ sở Tiếp công dân: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân.

UBND phường Cam Giá thông báo công khai để các cơ quan, đơn vị, cho công dân được biết.

Nguyễn Xuân Linh

PHƯỜNG CAM GIÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đường Lưu Nhân Chú, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Cam Giá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3832.544
  • camgia@thainguyencity.gov.vn