Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Cam Giá tháng 12 năm 2020

22-12-2020 17:20

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG CAM GIÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 109/TB-UBND

Cam Giá, ngày 26  tháng 11 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 12 năm 2020

 

 
 
 

 

 

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, UBND phường Cam Giá thông báo lịch tiếp công như sau:

I. Tiếp công dân định kỳ:

1. Thời gian:

* Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút.

* Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút.

(Có lịch cụ thể kèm theo)

2. Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, Trụ sở HĐND&UBND phường Cam Giá.

II. Tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở và ngoài Trụ sở Tiếp công dân: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân.

UBND phường Cam Giá thông báo công khai để các cơ quan, đơn vị, cho công dân được biết./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;

- Ban tiếp công dân thành phố;

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;

- Như điều 3;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

 

 

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 12 NĂM 2020
CỦA
CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG CAM GIÁ

(Kèm theo Thông báo số:109/TB-UBND ngày 28 tháng 11  năm 2020)

TT

Ngày tiếp

Thành phần tiếp

Lãnh đạo UBND phường

Các bộ phận chuyên môn

1

03/12/2020

Ông Trần Văn Bình

Chủ tịch UBND phường

Văn phòng HĐND&UBND, Tư pháp, Địa chính

2

10/12/2020

Ông Trần Văn Bình

Chủ tịch UBND phường

Văn phòng HĐND&UBND, Tư pháp, Địa chính

3

17/12/2020

Ông Trần Văn Bình

Chủ tịch UBND phường

Văn phòng HĐND&UBND, Tư pháp, Địa chính

4

24/12/2020

Ông Trần Văn Bình

Chủ tịch UBND phường

Văn phòng HĐND&UBND, Tư pháp, Địa chính

5

31/12/2020

Ông Trần Văn Bình

Chủ tịch UBND phường

Văn phòng HĐND&UBND, Tư pháp, Địa chính

 

Trường hợp Chủ tịch UBND phường bận công tác thì phân công cán bộ tiếp công dân theo quy định;

Tùy vào nội dung công dân đề nghị giải quyết, có thể mời thêm các ban, ngành, đoàn thể có liên quan cùng tiếp./.PHƯỜNG CAM GIÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đường Lưu Nhân Chú, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Cam Giá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3832.544
  • camgia@thainguyencity.gov.vn